Struktura podanych przykładów:

Obszar tematyczny

Nazwa zestawu danych

Link do bazy Eurostatu (tabela)

Link do API (plik Json)

Obszar: Podstawowe dane o krajach Unii Europejskiej

Powierzchnia krajów

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-115325_QID_-1684CE42_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;LANDUSE,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-115325INDICATORS,OBS_FLAG;DS-115325UNIT,KM2;DS-115325LANDUSE,TOTAL;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=LANDUSE_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_r_d3area?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=KM2&landuse=TOTAL

Ludność (stan na 1 stycznia danego roku)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-054722_QID_252BB614_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_DE,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-054722INDICATORS,OBS_FLAG;DS-054722INDIC_DE,JAN;&rankName1=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName2=INDIC-DE_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_gind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&indic_de=JAN

Procentowy udział  ludności danego kraju w ludności ogółem UE

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-054722_QID_716AA3BB_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_DE,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-054722INDIC_DE,JAN;DS-054722INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName2=INDIC-DE_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_gind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&indic_de=POPSHARE&&lastTimePeriod=3

Współczynnik dzietności

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052176_QID_5D56DDA8_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_DE,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-052176INDIC_DE,TOTFERRT;DS-052176INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName2=INDIC-DE_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=1:2-1,3:6-3,7:15,8:11,9:24,10:13,11:4,12:14,13:5,14:16-2,17:10,18:19-1,20:1,24:26,26:12&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_find?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&indic_de=TOTFERRT

Stopa bezrobocia

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055418_QID_-4EEC0A31_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;AGE,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;SEX,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-055418INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055418SEX,T;DS-055418UNIT,PC_POP;DS-055418AGE,TOTAL;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/une_rt_a?sex=T&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_POP&age=TOTAL

Procentowy udział produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju w PKB Unii Europejskiej

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-406763_QID_772037C4_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-406763INDICATORS,OBS_FLAG;DS-406763UNIT,PC_EU28_MEUR_CP;DS-406763NA_ITEM,B1GQ;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=1:2,2:5-2,5:11,6:8,7:14,8:12,9:15,11:3,12:16,13:4,14:17-2,17:13,18:20-1,21:22-2,20:1,24:26,26:9&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_gdp?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&na_item=B1GQ&lastTimePeriod=3&unit=PC_EU28_MEUR_CP

PKB na 1 mieszkańca w euro

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-420898_QID_-5D70E713_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-420898INDICATORS,OBS_FLAG;DS-420898NA_ITEM,B1GQ;DS-420898UNIT,CP_EUR_HAB;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_pc?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&na_item=B1GQ&lastTimePeriod=3&unit=CP_EUR_HAB

Procentowy udział eksportu do krajów UE w eksporcie ogółem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-063319_QID_-777EA21C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_ET,L,Z,0;SITC06,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-063319PARTNER,EU28;DS-063319SITC06,TOTAL;DS-063319INDIC_ET,PC_TOT_IMP;DS-063319INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=SITC06_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-ET_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ext_lt_intratrd?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&sitc06=TOTAL&lastTimePeriod=3&indic_et=PC_TOT_EXP&partner=EU28

Procentowy udział importu z krajów UE w imporcie ogółem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-063319_QID_-3BF2A64F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_ET,L,Z,0;SITC06,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-063319PARTNER,EU28;DS-063319SITC06,TOTAL;DS-063319INDIC_ET,PC_TOT_IMP;DS-063319INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=SITC06_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-ET_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ext_lt_intratrd?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&sitc06=TOTAL&lastTimePeriod=3&indic_et=PC_TOT_IMP&partner=EU28

Procentowy udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-253950_QID_-153A46A7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EN,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-253950UNIT,PC;DS-253950INDICATORS,OBS_FLAG;DS-253950INDIC_EN,119800;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EN_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nrg_ind_335a?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC&indic_en=119800

Obszar: Średnie ceny detaliczne w euro (wybrane kraje UE)

 - płatki kukurydziane (za 1 kg)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_-5EA89C97_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP01112B&unit=EUR&time=2015

- mrożona pizza (paczka, 500 gr)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_5B55EE1B_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP01115A&unit=EUR&time=2015

- lody (za 1 litr)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_59066B9B_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP01185A&unit=EUR&time=2015

- czekolada mleczna (za 1 kg)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_71DEE6B6_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP01183A&unit=EUR&time=2015

- jogurt owocowy (za 1 litr)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_-2CFFB46E_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP01144B&unit=EUR&time=2015

- jabłka (za 1 kg)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_39EDDCA_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&coicop=CP01161A&unit=EUR&time=2015

- banany (za 1 kg)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_-24D6E5A1_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&coicop=CP01161B&unit=EUR&time=2015

- chipsy (paczka, 200 gr)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_-DE651C5_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&coicop=CP01175A&unit=EUR&time=2015

- guma do żucia (1 opakowanie)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_-6A44754F_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&coicop=CP01184A&unit=EUR&time=2015

- woda niegazowana (za 1 litr)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_60BC9F30_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&coicop=CP01221B&unit=EUR&time=2015

- bilet do kina

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_7C03E22C_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP09421A&unit=EUR&time=2015

- bilet miejski (autobusowy)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707222_QID_87E2595_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-707222UNIT,EUR;DS-707222TIME,2015;DS-707222INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=COICOP_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_dap15?precision=1&geo=BG&geo=CZ&geo=DE&geo=ES&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LT&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SI&geo=SK&coicop=CP07321A&unit=EUR&time=2015

Obszar: Warunki życia i zdrowie

Wskaźnik masy ciała BMI >= 30 - otyłość

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707220_QID_-25D39A66_UID_-3F171EB0&layout=AGE,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;ISCED11,L,Z,2;SEX,L,Z,3;BMI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-707220INDICATORS,OBS_FLAG;DS-707220UNIT,PC;DS-707220TIME,2014;DS-707220SEX,T;DS-707220ISCED11,TOTAL;DS-707220BMI,BMI_GE30;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=BMI_1_2_1_0&rankName7=AGE_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_bm1e?sex=T&precision=1&geo=EU28&geo=BE&geo=BG&geo=CZ&geo=DK&geo=DE&geo=EE&geo=IE&geo=EL&geo=ES&geo=FR&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LV&geo=LT&geo=LU&geo=HU&geo=MT&geo=NL&geo=AT&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&geo=SE&geo=UK&bmi=BMI_GE30&unit=PC&time=2014&isced11=TOTAL&age=TOTAL

Wskaźnik masy ciała BMI < 18,5 - niedowaga

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707220_QID_3AB0F092_UID_-3F171EB0&layout=AGE,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;ISCED11,L,Z,2;SEX,L,Z,3;BMI,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-707220TIME,2014;DS-707220UNIT,PC;DS-707220SEX,T;DS-707220ISCED11,TOTAL;DS-707220INDICATORS,OBS_FLAG;DS-707220BMI,BMI_LT18P5;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=BMI_1_2_1_0&rankName7=AGE_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_bm1e?sex=T&precision=1&geo=EU28&geo=BE&geo=BG&geo=CZ&geo=DK&geo=DE&geo=EE&geo=IE&geo=EL&geo=ES&geo=FR&geo=HR&geo=IT&geo=CY&geo=LV&geo=LT&geo=LU&geo=HU&geo=MT&geo=NL&geo=AT&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SI&geo=SK&geo=FI&geo=SE&geo=UK&bmi=BMI_LT18P5&unit=PC&time=2014&isced11=TOTAL&age=TOTAL

Szacowany średni wiek osób młodych opuszczających gospodarstwo domowe

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-344495_QID_-2A6B23F4_UID_-3F171EB0&layout=SEX,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-344495UNIT,AVG;DS-344495TIME,2016;DS-344495INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=SEX_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/yth_demo_030?sex=F&sex=M&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&precision=1&unit=AVG&time=2016

Wydatki gospodarstw domowych na żywność

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-423035_QID_433C367B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-423035INDICATORS,OBS_FLAG;DS-423035COICOP,CP011;DS-423035UNIT,PC_TOT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_co3_p3?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP011&unit=PC_TOT

Wydatki gospodarstw domowych związane z mieszkaniem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-423035_QID_-55335062_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-423035INDICATORS,OBS_FLAG;DS-423035COICOP,CP04;DS-423035UNIT,PC_TOT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_co3_p3?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP04&unit=PC_TOT

Wydatki gospodarstw domowych na alkohol, papierosy i narkotyki

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-423035_QID_-250DE62D_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-423035INDICATORS,OBS_FLAG;DS-423035COICOP,CP02;DS-423035UNIT,PC_TOT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_co3_p3?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP02&unit=PC_TOT

Wydatki gospodarstw domowych na ubrania i obuwie

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-423035_QID_47CB550B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-423035INDICATORS,OBS_FLAG;DS-423035COICOP,CP03;DS-423035UNIT,PC_TOT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_co3_p3?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP03&unit=PC_TOT

Wydatki gospodarstw domowych na kulturę i rekreację

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-423035_QID_-7500B913_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-423035INDICATORS,OBS_FLAG;DS-423035COICOP,CP09;DS-423035UNIT,PC_TOT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0,11:13,12:11-1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nama_10_co3_p3?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP09&unit=PC_TOT

Częstotliwość spożywania owoców – przynajmniej raz dziennie

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707214_QID_-AD67177_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;FREQUENC,L,Z,1;TIME,C,Z,2;ISCED11,L,Z,3;SEX,L,Z,4;AGE,L,Z,5;INDICATORS,C,Z,6;&zSelection=DS-707214TIME,2014;DS-707214SEX,T;DS-707214UNIT,PC;DS-707214FREQUENC,GE1D;DS-707214ISCED11,TOTAL;DS-707214INDICATORS,OBS_FLAG;DS-707214AGE,TOTAL;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName6=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName7=SEX_1_2_-1_2&rankName8=COICOP_1_2_0_0&rankName9=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_fv1e?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&coicop=CP0116&unit=PC&time=2014&isced11=TOTAL&age=TOTAL&frequenc=GE1D

Częstotliwość spożywania warzyw – przynajmniej raz dziennie

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707214_QID_-119A7A20_UID_-3F171EB0&layout=COICOP,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;FREQUENC,L,Z,1;TIME,C,Z,2;ISCED11,L,Z,3;SEX,L,Z,4;AGE,L,Z,5;INDICATORS,C,Z,6;&zSelection=DS-707214TIME,2014;DS-707214SEX,T;DS-707214UNIT,PC;DS-707214FREQUENC,GE1D;DS-707214ISCED11,TOTAL;DS-707214INDICATORS,OBS_FLAG;DS-707214AGE,TOTAL;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName6=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName7=SEX_1_2_-1_2&rankName8=COICOP_1_2_0_0&rankName9=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_fv1e?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&coicop=CP0117&unit=PC&time=2014&isced11=TOTAL&age=TOTAL&frequenc=GE1D

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - ubrania

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_398C5CEC_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;DS-055100COICOP,CP031;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP031&unit=RCH_A_AVG

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - rowery

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_-1B33BA0F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100COICOP,CP0713;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP0713&unit=RCH_A_AVG

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - płatki śniadaniowe

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_-29474CB_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100COICOP,CP01117;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP01117&unit=RCH_A_AVG

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - czekolada

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_68D5002F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100COICOP,CP01183;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP01183&unit=RCH_A_AVG

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - lody

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_63DD4601_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;DS-055100COICOP,CP01185;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP01185&unit=RCH_A_AVG

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - sprzęt telefonii komórkowej

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_79D2616A_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;DS-055100COICOP,CP08202;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP08202&unit=RCH_A_AVG

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) - pizza

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_-797B9994_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;DS-055100COICOP,CP01115;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP01115&unit=RCH_A_AVG

Średnia roczna stopa zmian cen – wskaźnik inflacji

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055100_QID_ECDC3_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055100UNIT,RCH_A_AVG;DS-055100COICOP,CP00;DS-055100INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/prc_hicp_aind?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&coicop=CP00&unit=RCH_A_AVG

Oczekiwana długość życia – kobiety

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-051880_QID_-6179286_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-051880UNIT,YR;DS-051880SEX,F;DS-051880AGE,Y_LT1;DS-051880INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_mlexpec?sex=F&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=YR&age=Y_LT1

Oczekiwana długość życia – mężczyźni

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-051880_QID_-3544E0A3_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-051880UNIT,YR;DS-051880SEX,M;DS-051880AGE,Y_LT1;DS-051880INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_mlexpec?sex=M&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=YR&age=Y_LT1

Oczekiwana długość życia – ogółem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-051880_QID_66B4A638_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-051880SEX,T;DS-051880INDICATORS,OBS_FLAG;DS-051880UNIT,YR;DS-051880AGE,Y_LT1;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_mlexpec?sex=T&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=YR&age=Y_LT1

Liczba osób w gospodarstwie domowym

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053014_QID_-25F1E877_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;AGECHILD,L,Z,0;N_CHILD,L,Z,1;HHCOMP,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053014AGECHILD,TOTAL;DS-053014N_CHILD,TOTAL;DS-053014INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053014HHCOMP,TOTAL;&rankName1=N-CHILD_1_2_-1_2&rankName2=AGECHILD_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=HHCOMP_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/lfst_hhantych?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&agechild=TOTAL&lastTimePeriod=3&hhcomp=TOTAL&n_child=TOTAL

Samoocena stanu zdrowia – zły stan zdrowia

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-638113_QID_-26D366F1_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;DEG_URB,L,Z,0;LEVELS,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-638113DEG_URB,TOTAL;DS-638113AGE,TOTAL;DS-638113SEX,T;DS-638113UNIT,PC;DS-638113INDICATORS,OBS_FLAG;DS-638113LEVELS,B_VB;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=LEVELS_1_2_-1_2&rankName6=DEG-URB_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_silc_18?sex=T&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC&levels=B_VB&age=TOTAL&deg_urb=TOTAL

Samoocena stanu zdrowia – dobry stan zdrowia

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-638113_QID_-7D972529_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;DEG_URB,L,Z,0;LEVELS,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-638113DEG_URB,TOTAL;DS-638113SEX,T;DS-638113AGE,TOTAL;DS-638113UNIT,PC;DS-638113INDICATORS,OBS_FLAG;DS-638113LEVELS,VG_G;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=LEVELS_1_2_-1_2&rankName6=DEG-URB_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_silc_18?sex=T&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC&levels=VG_G&age=TOTAL&deg_urb=TOTAL

Udział młodych dorosłych w wieku 18-34 lat mieszkających z rodzicami

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-207342_QID_-7533A194_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-207342UNIT,PC;DS-207342AGE,Y18-34;DS-207342SEX,T;DS-207342INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_lvps08?sex=T&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC&age=Y18-34

Udział osób niepalących w wieku 15-19 lat w % populacji

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707218_QID_-34928AB9_UID_-3F171EB0&layout=SMOKING,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;TIME,C,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-707218TIME,2014;DS-707218UNIT,PC;DS-707218SEX,T;DS-707218ISCED11,TOTAL;DS-707218AGE,Y15-19;DS-707218INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=SMOKING_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_sk1e?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&unit=PC&time=2014&isced11=TOTAL&smoking=NSM&age=Y15-19

Udział osób codziennie palących papierosy w wieku 15-19 lat w % populacji

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-707218_QID_3917492D_UID_-3F171EB0&layout=SMOKING,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;TIME,C,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-707218TIME,2014;DS-707218UNIT,PC;DS-707218SEX,T;DS-707218ISCED11,TOTAL;DS-707218AGE,Y15-19;DS-707218INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=SMOKING_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-18,20:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_sk1e?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=FI&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&geo=DE&geo=FR&geo=PT&geo=EU28&unit=PC&time=2014&isced11=TOTAL&smoking=SM_DAY&age=Y15-19

Obszar: Środowisko

Udział powierzchni lasów w powierzchni całkowitej kraju

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-835167_QID_-3875F719_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;LANDCOVER,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-835167LANDCOVER,LCC1;DS-835167INDICATORS,OBS_FLAG;DS-835167UNIT,PC;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=LANDCOVER_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/lan_lcv_fao?landcover=LCC1&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Wytworzone odpady komunalne w kg na osobę

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_1605ABB8_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WST_OPER,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766WST_OPER,GEN;DS-150766UNIT,KG_HAB;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/env_wasmun?precision=1&lastTimePeriod=3&wst_oper=GEN&unit=KG_HAB&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Wytworzone odpady komunalne poddane recyklingowi w kg na osobę

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-5A81A001_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WST_OPER,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766WST_OPER,RCY_M;DS-150766UNIT,KG_HAB;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/env_wasmun?precision=1&lastTimePeriod=3&wst_oper=RCY_M&unit=KG_HAB&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Udział produkcji i upraw ekologicznych w powierzchni upraw ogółem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-652107_QID_7FD6A343_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;CROPS,L,Z,1;AGPRDMET,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-652107UNIT,PC_UAA;DS-652107AGPRDMET,TOTAL;DS-652107INDICATORS,OBS_FLAG;DS-652107CROPS,UAAXK0000;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=AGPRDMET_1_2_-1_2&rankName4=CROPS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/org_cropar?precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_UAA&agprdmet=TOTAL&crops=UAAXK0000&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Liczba ludności na km2

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-115323_QID_-74FAF686_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-115323UNIT,HAB_KM2;DS-115323INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/demo_r_d3dens?unit=HAB_KM2&precision=1&lastTimePeriod=3&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Procentowy udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-253950_QID_-153A46A7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EN,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-253950UNIT,PC;DS-253950INDICATORS,OBS_FLAG;DS-253950INDIC_EN,119800;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EN_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/nrg_ind_335a?precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC&indic_en=119800&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Obszar: Czas wolny, korzystanie z Internetu

Częstotliwość uczestnictwa w zawodach sportowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - co najmniej 4 razy

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-812534_QID_6796C482_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;FREQUENC,L,Z,0;ACL00,L,Z,1;DEG_URB,L,Z,2;HHTYP,L,Z,3;QUANTILE,L,Z,4;UNIT,L,Z,5;INDICATORS,C,Z,6;&zSelection=DS-812534FREQUENC,GE4;DS-812534QUANTILE,TOTAL;DS-812534INDICATORS,OBS_FLAG;DS-812534ACL00,AC525;DS-812534HHTYP,TOTAL;DS-812534DEG_URB,TOTAL;DS-812534UNIT,PC;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=QUANTILE_1_2_-1_2&rankName6=DEG-URB_1_2_-1_2&rankName7=ACL00_1_2_-1_2&rankName8=TIME_1_0_0_0&rankName9=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_scp04?precision=1&unit=PC&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&acl00=AC525&frequenc=GE4&deg_urb=TOTAL&hhtyp=TOTAL&quantile=TOTAL

Częstotliwość uczestnictwa w zajęciach kulturalnych (KINO) - w ciągu ostatnich 12 miesięcy - co najmniej 4-krotnie

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-812534_QID_12366DC3_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;FREQUENC,L,Z,0;ACL00,L,Z,1;DEG_URB,L,Z,2;HHTYP,L,Z,3;QUANTILE,L,Z,4;UNIT,L,Z,5;INDICATORS,C,Z,6;&zSelection=DS-812534FREQUENC,GE4;DS-812534QUANTILE,TOTAL;DS-812534INDICATORS,OBS_FLAG;DS-812534ACL00,AC521;DS-812534HHTYP,TOTAL;DS-812534DEG_URB,TOTAL;DS-812534UNIT,PC;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=QUANTILE_1_2_-1_2&rankName6=DEG-URB_1_2_-1_2&rankName7=ACL00_1_2_-1_2&rankName8=TIME_1_0_0_0&rankName9=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_scp04?precision=1&unit=PC&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&acl00=AC521&frequenc=GE4&deg_urb=TOTAL&hhtyp=TOTAL&quantile=TOTAL

Zakupy internetowe dokonywane przez osoby fizyczne w ciągu ostatnich 3 miesięcy

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053758_QID_-1918F43F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_IS,L,Z,0;IND_TYPE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053758UNIT,PC_IND;DS-053758IND_TYPE,IND_TOTAL;DS-053758INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053758INDIC_IS,I_BUY3;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-TYPE_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&pprRK=FIRST&pprSO=ASC&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/isoc_ec_ibuy?indic_is=I_BUY3&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_IND&ind_type=IND_TOTAL&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Korzystanie z Internetu - sieci społecznościowe (tworzenie profilu użytkownika, wysyłanie wiadomości lub innych publikacji na facebook, twitter, itd.) – w ciągu ostatnich 3 miesięcy

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053730_QID_-6CB32A10_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_IS,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;IND_TYPE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053730INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053730UNIT,PC_IND_IU3;DS-053730INDIC_IS,I_IUSNET;DS-053730IND_TYPE,IND_TOTAL;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-TYPE_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/isoc_ci_ac_i?indic_is=I_IUSNET&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_IND_IU3&ind_type=IND_TOTAL&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Korzystanie z Internetu do grania lub pobierania gier w ciągu ostatnich 3 miesięcy

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053730_QID_7397DA09_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_IS,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;IND_TYPE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053730INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053730UNIT,PC_IND_IU3;DS-053730INDIC_IS,I_IUPDG;DS-053730IND_TYPE,IND_TOTAL;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-TYPE_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/isoc_ci_ac_i?indic_is=I_IUPDG&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_IND_IU3&ind_type=IND_TOTAL&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Korzystanie z Internetu do oglądania telewizji strumieniowej lub filmów wideo w ciągu ostatnich 3 miesięcy

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053730_QID_4401841F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_IS,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;IND_TYPE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053730INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053730UNIT,PC_IND_IU3;DS-053730INDIC_IS,I_IUSTVV;DS-053730IND_TYPE,IND_TOTAL;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-TYPE_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/isoc_ci_ac_i?indic_is=I_IUSTVV&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_IND_IU3&ind_type=IND_TOTAL&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Czas spędzany na cotygodniowym wysiłku fizycznym poprawiającym zdrowie (niezwiązanym z pracą) – aktywność 150 min i więcej

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-735692_QID_44E3A9BD_UID_-3F171EB0&layout=DURATION,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;ISCED11,L,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-735692SEX,T;DS-735692TIME,2014;DS-735692AGE,TOTAL;DS-735692INDICATORS,OBS_FLAG;DS-735692ISCED11,TOTAL;DS-735692UNIT,PC;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=DURATION_1_2_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&rLShi=1:2-16,18:1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/hlth_ehis_pe2e?sex=T&precision=1&unit=PC&lastTimePeriod=3&duration=MN_GE150&isced11=TOTAL&age=TOTAL&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Korzystane z „Chmury” - miejsce do przechowywania danych w Internecie, do zapisywania dokumentów, zdjęć, muzyki, wideo lub innych plików - w ciągu ostatnich 3 miesięcy

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-445196_QID_-7600F442_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_IS,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;IND_TYPE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-445196INDICATORS,OBS_FLAG;DS-445196IND_TYPE,IND_TOTAL;DS-445196UNIT,PC_IND_IU3;DS-445196INDIC_IS,I_CC;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-TYPE_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/isoc_cicci_use?indic_is=I_CC&precision=1&lastTimePeriod=3&unit=PC_IND_IU3&ind_type=IND_TOTAL&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK

Obszar: Warunki życia ludności, ubóstwo

Brak środków na posiłek z mięsem, kurczakiem lub rybą

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-056350_QID_1CEA7C93_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;HHTYP,L,Z,0;INCGRP,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-056350INCGRP,TOTAL;DS-056350UNIT,PC;DS-056350INDICATORS,OBS_FLAG;DS-056350HHTYP,TOTAL;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INCGRP_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_mdes03?precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&lastTimePeriod=3&incgrp=TOTAL&unit=PC&hhtyp=TOTAL

Brak środków na spędzenie tygodniowych wakacji

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-056348_QID_10ED1D25_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;HHTYP,L,Z,0;INCGRP,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-056348INCGRP,TOTAL;DS-056348HHTYP,TOTAL;DS-056348UNIT,PC;DS-056348INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INCGRP_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_mdes02?precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&lastTimePeriod=3&incgrp=TOTAL&unit=PC&hhtyp=TOTAL

Brak środków na zapewnienie wystarczającej ilości ciepła w domu

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-056346_QID_6995FF2C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;HHTYP,L,Z,0;INCGRP,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-056346INCGRP,TOTAL;DS-056346UNIT,PC;DS-056346HHTYP,TOTAL;DS-056346INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=INCGRP_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_mdes01?precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&lastTimePeriod=3&incgrp=TOTAL&unit=PC&hhtyp=TOTAL

Wskaźnik przeludnienia dla osób w wieku 12-17 lat

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-093630_QID_69CCB407_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INCGRP,L,Z,1;AGE,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-093630SEX,T;DS-093630AGE,Y12-17;DS-093630INCGRP,TOTAL;DS-093630UNIT,PC;DS-093630INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=INCGRP_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_lvho05a?precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&sex=T&lastTimePeriod=3&incgrp=TOTAL&unit=PC&age=Y12-17

Wskaźnik przeludnienia

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-093630_QID_-481BEAFD_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INCGRP,L,Z,1;AGE,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-093630SEX,T;DS-093630AGE,TOTAL;DS-093630UNIT,PC;DS-093630INCGRP,TOTAL;DS-093630INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=INCGRP_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_lvho05a?precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&sex=T&lastTimePeriod=3&incgrp=TOTAL&unit=PC&age=TOTAL

Ludzie zagrożeni ubóstwem

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-127829_QID_-23C47FB7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-127829UNIT,PC;DS-127829AGE,Y12-17;DS-127829SEX,T;DS-127829INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_peps01?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&sex=T&lastTimePeriod=3&unit=PC&age=TOTAL

Zagrożeni ubóstwem w wieku 12-17 lat

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-127829_QID_-15B8BB91_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;AGE,L,Z,1;SEX,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-127829UNIT,PC;DS-127829SEX,T;DS-127829INDICATORS,OBS_FLAG;DS-127829AGE,Y12-17;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_peps01?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&sex=T&lastTimePeriod=3&unit=PC&age=Y12-17

Osoby w wieku 16-24 lata nie mogące przeznaczyć małej sumy tygodniowo na wydatki na siebie

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-745488_QID_-2CE3405C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INCGRP,L,Z,1;AGE,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-745488INCGRP,TOTAL;DS-745488SEX,T;DS-745488INDICATORS,OBS_FLAG;DS-745488AGE,Y16-24;DS-745488UNIT,PC;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=INCGRP_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_mdes12a?geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo=PT&geo=RO&geo=SE&geo=SI&geo=SK&geo=UK&sex=T&precision=1&incgrp=TOTAL&unit=PC&lastTimePeriod=3&age=Y16-24

Osoby nie posiadające w domu łazienki, ani toalety z bieżącą wodą

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-093662_QID_-18E28D45_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;HHTYP,L,Z,1;INCGRP,L,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-093662AGE,TOTAL;DS-093662SEX,T;DS-093662INCGRP,TOTAL;DS-093662INDICATORS,OBS_FLAG;DS-093662UNIT,PC;DS-093662HHTYP,TOTAL;&rankName1=HHTYP_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=INCGRP_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:1-9,10:0&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

http://ec.europa.eu/eurostat/wdds/rest/data/v2.1/json/en/ilc_mdho05?sex=T&precision=1&geo=AT&geo=BE&geo=BG&geo=CY&geo=CZ&geo=DE&geo=DK&geo=EE&geo=EL&geo=ES&geo=EU28&geo=FI&geo=FR&geo=HR&geo=HU&geo=IE&geo=IT&geo=LT&geo=LU&geo=LV&geo=MT&geo=NL&geo=PL&geo