O grze
About this game

HealthPet

Gra wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną do promocji zdrowego trybu życia dostępna w Google Play

Gra polega na opiece nad wirtualnym przyjacielem podczas nauki zasad zdrowego trybu życia. Zdobywa się w niej punkty za skanowanie kodów kreskowych ze zdrowego jedzenia i odpowiadanie na pytania z quizu. Obecna wersja gry obsługuje kody odpowiadające numerom 0-7 (zamieszczone poniżej). Przygotowując grę dla młodzieży warto wydrukować je i  umieścić na produktach wskazanych na obrazkach  (np. bananach, cebuli itp.).

Gra pobiera dane na temat cen żywności z baz danych Eurostatu i przedstawia je na wykresie, z którego można się dowiedzieć, w których krajach europejskich dane produkty są sprzedawane drożej lub taniej niż przeciętnie.

Aplikacja zdobyła pierwsze wyróżnienie w Hackathonie ShowMeData organizowanym w dniach 14-15 kwietnia 2018 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Gra jest w pełni funkcjonalna, ale proszę pamiętać, że jest to tylko prototyp stworzony w 24 godziny. Kod źródłowy gry jest publicznie dostępny w repozytorium GitHub – zapraszamy do współpracy przy doskonaleniu tej gry.

Gra została stworzona przez zespół Green Droids w składzie:

  • Konrad Czarnota
  • Michał Dobrzański
  • Dariusz Dybka
  • Radosław Załuska

Udostępnia ją i poleca Główny Urząd Statystyczny.

HealthPet

Augmented Reality game that promotes healthy lifestyle awareness available in Google Play

The game is about taking care of a virtual friend while learning the principles of a healthy lifestyle. You get points for bar code scanning from healthy food and answering questions from the quiz. The current version of the game supports codes corresponding to numbers 0-7 (as on the picture below). Preparing the game for children you should download and print the codes and then put them on the products shown on pictures (e.g. bananas, onions, etc.).

The game uses data on food prices from Eurostat databases and presents them on a chart from which you can find out in which European countries the products are sold at a higher or cheaper price than the average. 

The application received the first award in "ShowMeData" hackathon organized on April 14-15, 2018 by Statistics Poland. The game is fully functional, but please remember that it is only a prototype created in 24 hours. The source code of the game is publicly available in the GitHub repository - we invite you to cooperate in further development of this game.

The game was created by the "Green Droids" team:

  • Konrad Czarnota
  • Michał Dobrzański
  • Dariusz Dybka
  • Radosław Załuska

It is distributed and recommended by Statistics Poland.

Kody produktów /QR codes
Kliknij na obrazku aby pobrać wszystkie/ click on the image to download all of them

markers

Kod źródłowy gry
Source code of the game

github logo2

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS